Safety Razor

Merkur Ebonit safety Razor
NR. 100868
325,-
credit cards