Safety Razor

Merkur Ebonit safety Razor
NO. 100868
325,-
credit cards